Homepage Het Geslacht Nolthenius (Tutein Nolthenius)

Aanleiding tot het bijeenbrengen van hetgeen hier wordt aangeboden aan de leden van het geslacht Nolthenius, was de reeks familie-portretten, welke ik van kindsbeen af zag hangen in het ouderlijkhuis.

Blijkens de welverzorgde, maar niet overdadige kleeding der afgebeelde personen, hunne intelligente doch evenwichtige gelaatstrekken, moesten die voorvaderen zijn geweest gezeten, rustige burgers onzer Republiek, even weinig gekweld door geldelijke zorgen als door eerzucht. Maar toch, óók zij moesten - als ieder menschenkind - naast zoete, het bittere hebben geproefd; den levensstrijd hebben gestreden door welke alléén veroverd wordt de Vrede.

In den familiekring wist echter niemand iets te verhalen omtrent die zwijgende getuigen van huiselijk lief en leed. Hoogstens kon men mij de namen noemen der afgebeelde mannen en vrouwen., hunne geboorte-, trouw- en sterftejaren. Familie-papieren en overleveringen ontbraken geheel en al.

Dat ontbreken van familie-bescheiden staat niet onwaarschijnlijk in verband met de verhuizing van Julie Tutein (1783-1865) weduwe van Willem Hendrik Nolthenius, uit Amsterdam naar Deventer (1828). Dit geschiedde ter wille van de opvoeding van haar talrijk gezin. Als vreemdelinge weinig voelende voor de voorouders van haren man, wiens eigen familie slechts uit ééne, toen ter tijd overleden kinderloze zuster bestond, zal zij allicht vernietigd hebben wat bij het verhuizen ballast scheen; daaronder de twee kisten met familie-papieren, welke blijkens de beoedelbeschrijving van 1797, zich bevonden onder de nalatenschap van Willem Hendrik de oude - de vader van haren echtgenoot.

Men vergete daarbij niet dat in het laatst der achtiende en het eerste deel der negentiende eeuw in het algemeen weinig waarde werd gehecht aan familie-bescheiden.

Niet te verwonderen dus, dat toen een drietal jaren geleden (±1910) werd aangevangen met het onderhavig onderzoek, het zich liet aanzien dat dit pogen vruchteloos zoude verlopen.

Het enige document, waarover beschikt kon worden als leidraad, was eene zéér korte geslachtslijst, blijkbaar uit oudere aantekeningen opgemaakt door Willem Hendrik de oude. Hoe kort en onvolledig ook, toen bleek dit stuk van groote beteekenis, omdat het geboorte-, trouw- en sterfte-datums bevatte, welke door het verbranden of te loor gaan van kerkregisters thans niet meer zijn op te sporen.

Begrijperlijkerwijze bepaalde het onderzoek zich niet tot de lotgevallen der voorvaderen, wier portretten zijn bewaard gebleven, doch werd getracht ook verder terug te gaan.

R.P.J. Tutein Nolthenius


            

Eerste alinea's van het voorwoord uit het familieboek "Het geslacht Nolthenius, Tutein Nolthenius" dat in 1910 werd geschonken aan alle familieleden en aan enkele archieven, bibliotheken en andersoortige instellingen.

Wapen Nolthenius
familiewapen (Tutein) Nolthenius
zoals gepubliceerd in Stam- en wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën, met genealogische en heraldische aanteekeningen van A.A. Vorsterman van Oijen (1890)

RPJ-TN.jpg (18524 bytes)

R.P.J. Tutein Nolthenius, 1851-1939


Literatuur betreffende Het Geslacht Nolthenius, Tutein Nolthenius:


Tutein Nolthenius op Wikipedia

Enige onderwerpen gerelateerd aan (Tutein) Nolthenius

© 2020 Karel Tutein Nolthenius [genealogy@tuteinnolthenius.org]